Menu

Ve stopách budoucích trolejí v Českých Budějovicích

Trolejbus linky č. 9 se chystá na odjezd v zastávce České Vrbné. Trolejbusy sem začaly jezdit v roce 2007 a toto o něco málo více než kilometrové prodloužení stálo necelých 25 mil. Kč, jak dosud prozrazuje nedaleká a postupně rezavějící cedule, kterou zatím neznámo proč nikdo neodstranil. Poslední významné rozšíření českobudějovické trolejbusové sítě proběhlo v roce 2012.
Trolejbus linky č. 9 se chystá na odjezd v zastávce České Vrbné. Trolejbusy sem začaly jezdit v roce 2007 a toto o něco málo více než kilometrové prodloužení stálo necelých 25 mil. Kč, jak dosud prozrazuje nedaleká a postupně rezavějící cedule, kterou zatím neznámo proč nikdo neodstranil. Poslední významné rozšíření českobudějovické trolejbusové sítě proběhlo v roce 2012.
Stáhnout PDF
Nezařazené
16. 04. 2020 12:28
Redakce
4 minuty čtení

Na tento rok byla v Českých Budějovicích naplánována velká investiční akce, o které se hovořilo přinejmenším již před pěti léty. Jedná se o výstavbu nových manipulačních trolejbusových tratí, které mají zajistit alternativní napojení trolejbusové vozovny na ulici Horní, jež je momentálně dostupná pouze z ulice (třídy) Pražské. V souvislosti s dlouhodobě plánovanou rekonstrukcí propustku nad Dobrovodským potokem na ulici Pražské se předpokládá delší uzavírka této ulice, což v praxi odřízne trolejbusům bez dodatečného pohonu cestu do jejich domova. Právě nové manipulační trati by měly vést k vyřešení této palčivě situace, zároveň by ovšem měly pomáhat k odklonu trolejbusů i při jiných výlukách nebo mimořádných událostech.

Trolejbus linky č. 9 se chystá na odjezd v zastávce České Vrbné. Trolejbusy sem začaly jezdit v roce 2007 a toto o něco málo více než kilometrové prodloužení stálo necelých 25 mil. Kč, jak dosud prozrazuje nedaleká a postupně rezavějící cedule, kterou zatím neznámo proč nikdo neodstranil. Poslední významné rozšíření českobudějovické trolejbusové sítě proběhlo v roce 2012. Zdroj: EIA SERVIS s. r. o.

Posloupnost událostí

Zjistit celou historii tohoto projektu není úplně jednoduché, tudíž publikujeme jen to, co se podařilo doložit. V srpnu 2018 si Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., objednal u místní firmy EIA SERVIS s.r.o. zpracování oznámení dle zák. 100/2001 Sb. pro investiční akci nazvanou “Trolejová trať propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní, České Budějovice”, za což bez DPH zaplatil 59 600 Kč. Spolu s tím si DP objednal u téže firmy již v červenci 2018 zpracování hlukové studie, za což zaplatil 59 000 Kč bez DPH, a ještě předtím, v červnu 2018, zpracování podkladů pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí trolejbusové trati, což DP stálo 58 400 Kč bez DPH.

Je jistě kuriózní, že tyto dokumenty byly všechny zpracovány ještě v létě 2018, někdy jen za pár dní od zaslání objednávky nebo dokonce až poté, co byla objednávka zadána, jak se je možné z veřejně dostupných dokumentů dopídit. Díky tomuto až neuvěřitelnému souběhu okolností již v září 2018 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje rozhodl o tom, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle zákona.

Jak se je možné dočíst v jedné z loňských důvodových zpráv (viz citaci níže) určených českobudějovickému zastupitelstvu, projekt “Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice + měnírna“ předpokládá celkový rozpočet ve výši 110.000.000 Kč, přičemž 94 mil. Kč měla představovat unijní dotace, kterou město získalo v polovině loňského roku. České Budějovice se mohly těšit z této dotace nejen díky své píli (bylo nutno podat žádost), ale také proto, že původně měla peníze alokované na infrastrukturu veřejné hromadné dopravy čerpat Ostrava, ale ta je nabídla jiným městům. Skutečná cena celé investice ovšem vzejzde z výběrového řízení na dodavatele, které ještě vypsáno nebylo, neboť cesta ke stavebnímu povolení prozatím není zcela otevřená.

Statutární město Ostrava, vzhledem ke skutečnosti, že Výzva č. 62 ve SC 1.4 nebude prodloužena, disponuje nevyčerpanou alokací ve výši 270 mil. Kč a nabídlo ji dne 25. 4. 2019 ostatním městům k dispozici. Město České Budějovice, resp. Dopravní podnik města ČB, má připraven projekt „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice + měnírna“ s celkovým rozpočtem ve výši 110.000.000 Kč. Dopravní podnik města ČB je připraven projekt předložit do stávající výzvy č. 62, pokud dojde k navýšení alokace o 94.000.000,- Kč. Konečný termín pro předložení žádosti o dotaci do výzvy řídícího orgánu je do 31. 5. 2019. Město Ostrava požaduje recipročně od města České Budějovice alokaci ve výši 55.000.000 Kč ve SC 2.3 (telematika).

Dne 18. 12. 2019 podal Dopravní podnik města České Budějovice zastoupený firmou PRAGOPROJEKT žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Na to dne 7. 2. 2020 vydal stavební úřad českobudějovického magistrátu oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, které se mělo konat 17. 3. 2020. Kvůli aktuálnímu stavu se úřední kolečko poněkud pozdrželo, a je tedy pravděpodobné, že se kopne do země nakonec o něco později, než se předpokládalo, nicméně výrazně větší zpoždění se očekávat zatím nedá.

Nyní pár informací k samotným tratím (zbytek si je možné nastudovat v odkazech). Celková délka trolejí by dle záměru měla mít 2 385 m. Trolejbusy by se z vozovny po ulici Generála Píky dostaly po zhruba 700 m na velkou křižovatku s ulicí Nádražní, na které by buďto odbočovaly doleva, až by po dalších cca 800 m dojely k ulici Pekárenská, kde by se napojily na stávající síť, nebo doprava, až by se po dalších cca 400 m dostaly na další velkou křižovatku s ulicí Pražskou, která ji kříží, a ulicí Strakonickou, která je ale ovšem faktickým pokračováním ulice Nádražní. Nová síť bude mít tedy (s velkým zjednodušením řečeno) podobu písmene Y nebo, chcete-li, T. Jak se uvádí v charakteru záměru, napájení nové trolejbusové insfrastruktury bude z nové měnírny MR 5, která má být umístěna ve vozovně. Žádně další významné stavební zásahy nejsou plánovány, pouze dojde k přemístění veřejného osvětlení na nové trakční stožáry, kterých má vyrůst okolo 120.

Na galerii níže vidíme situaci u vozovny.

Níže vidíme pokračování galerie ve směru od ulice Generála Píky k ulici Pražské.

Poslední galerie je věnována místu zaústění ulice Nádražní do ulice Pražské, včetně onoho problematického propustku. Jak je ze snímků zřejmé, momentálně je uzavřena část ulice Nádražní, a to právě v místě nad potokem, který ji rovněž kříží.

Českobudějovický projekt je unikátní tím, že nové tratě byly navrženy jako manipulační. Ostatně oblasti, kterými tratě budou procházet, jsou řídce osídlené a poptávka by tedy byla spíše nízká. Není ovšem vyloučeno, že by mohly tyto tratě někdy v budoucnu sloužit i pro rychlejší spojení oblasti u nádraží se severním a západním sektorem města; pokud se tak nestane, pak nezbývá než věřit, že se po nich třeba jednou budou projíždět alespoň historická vozidla.

Text a foto: Vít Hinčica

Českobudějovická síť je poměrně rozsáhlá. Na snímku vidíme trolejbus vyjíždějící z točny v Rožnově, tj. z jižního okraje města. Slabé pokrytí registrují trolejbusy pouze na východní straně města, kde je umístěna jediná točna v Suchém Vrbném, kterou vidíme na snímku.

Podobné články