Menu

České Budějovice zrušily soutěž na 14 nových trolejbusů

Páteř vozového parku trolejbusů v Českých Budějovicích tvoří trolejbusy Škoda 25 Tr. (foto: Libor Hinčica)
Páteř vozového parku trolejbusů v Českých Budějovicích tvoří trolejbusy Škoda 25 Tr. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
24. 01. 2023 20:18
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Dopravní podnik města České Budějovic (DPMČB) zrušil podruhé výběrové řízení na dodávku nových trolejbusů. Poprvé vypsal výběrové řízení na dodání 10 článkových parciálních trolejbusů dne 14. 7. 2022 s tím, že termín pro podání nabídek byl stanoven na 5. 9. 2022. Soutěž ale byla po měsíci (15. 8. 2022) zrušena s odůvodněním, že DPMČB se rozhodl přistoupit ke změně podmínek zadávacího řízení tak, aby rozšířil počet potenciálních uchazečů.

„Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ, neboť v průběhu zadávacího řízení nastaly okolnosti, které mají podstatný vliv na rozsah plnění sektorové veřejné zakázky a které dále zpřesňují požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Dodavatelé, kteří v původním rozsahu plnění a s původními požadavky na kvalifikaci neuvažovali o podání nabídky, mohou s touto změnou svůj postup přehodnotit,“ uvedl DP ve zprávě zadavatele. Původní podmínky totiž mohl de facto splnit jen jediný uchazeč a DPMČB se rozhodl, že namísto korekce podmínek stávajícího tendru řízení rovnou zruší a vypíše nové.  

Dne 18. 11. 2022 byla vypsána soutěž nová, tentokrát již na 14 trolejbusů (opět parciálních), přičemž podmínky kvalifikace byly nastaveny již tak, že se skutečně mohlo zúčastnit širší spektrum výrobců, pakliže se vůbec na omezeném trhu trolejbusů protkaném nejrůznějšími zákulisními dohodami dá o širším spektru vůbec hovořit. Tentokrát nechal DPMČB soutěž doběhnout až do stádia podávání nabídek (20. 12. 2022), v lednu letošního roku ale rozhodl o tom, že výběrové řízení zruší, ačkoli do něj obdržel dvojici nabídek.

Podle písemné zprávy zadavatele měly zájem o dodávku trolejbusů do Českých Budějovic společnosti Škoda Electric a turecká Bozankaya. Dopravce žádného z účastníků nevyloučil a zpráva neuvádí, jaké bylo jejich pořadí. Formálně k vyhodnocení vůbec nedošlo. Důvodem ke zrušení zakázky mají být dle sdělení zadavatele: „(…) nové informace o předmětu plnění veřejné zakázky, které zadavatel získal v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.“ K tomu pak DPMČB blíže rozvádí: „V průběhu zadávacího řízení nastaly skutečnosti (zejména získání příslibu nových finančních prostředků), na základě kterých bude zadavatel pořizovat větší množství nízkopodlažních parciálních článkových trolejbusů městské hromadné dopravy. Po zvážení všech okolností (možností rozšíření soutěže o veřejnou zakázku při větším objemu předmětu plnění; rizik spojených s dělením předmětu plnění apod.) zadavatel dospěl k závěru, že je nezbytné rozšířit předmět plnění veřejné zakázky a upravit zadávací podmínky veřejné zakázky. Tyto úkony zadavatel v zadávacím řízení veřejné zakázky již objektivně učinit nemohl, protože zadávací řízení veřejné zakázky bylo ve fázi po podání nabídek. Zadavatel se proto rozhodl zrušit zadávací řízení veřejné zakázky a připravit zadávání nové veřejné zakázky, která bude naplňovat jeho důvodné potřeby.“

České Budějovice tedy čeká třetí pokus, přičemž vzhledem k odůvodnění lze očekávat, že bude znovu rozšířen počet vozů, které by měly tvořit předmět dodávky. Zároveň bude velmi zajímavé sledovat, jakou povahu bude mít avizovaná změna zadávacích podmínek a co bude jejím skutečným účelem.

Podobné články