Menu

Ostravské Tango vyjelo do ulic neoprávněně

Na novou tramvaj se v Ostravě opravdu těší. Dokonce do té míry, že s ní vyjeli podle všeho předčasně na zkoušky. (foto: Libor Hinčica)
Na novou tramvaj se v Ostravě opravdu těší. Dokonce do té míry, že s ní vyjeli podle všeho předčasně na zkoušky. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
30. 05. 2018 13:11
Redakce
4 minuty čtení

V ostravských ulicích se ve středu 30. 5. 2018 objevil poprvé vůz Tango NF2 Ostrava od Stadleru. Podle sdělení Drážního úřadu, jemuž ve svém dnešním vyjádření ředitel ostravského DP Daniel Morys děkoval za vstřícné jednání při udělení povolení pro zkušební provoz, se tak však stalo neoprávněně. Drážní úřad okomentoval ranní výjezd vozidla na svém facebookovém profilu a později vydal k tématu tiskovou zprávu. 

Na novou tramvaj se v Ostravě opravdu těší. Dokonce do té míry, že s ní vyjeli podle všeho předčasně na zkoušky. (foto: Libor Hinčica)

Mluvčí Drážního úřadu Martin Novák uvedl, že nebyly splněny veškeré podmínky pro zahájení zkušebního provozu. DP Ostrava se například sám nevzdal 15denní odvolací lhůty, která tak nadále běží (takže by měla tramvaj správně vyjet nejdříve za 15 dnů). Chybí však také některá dokumentace, například průkaz na určené technické zařízení elektrické (ten nebyl doposud vydán a správní řízení bylo přerušeno). Podle serveru Zdopravy.cz může být pokuta za provozování nezpůsobilého vozidla až 10 mil. Kč. Aby mohlo k udělení pokuty dojít, musí být ale nejprve zahájeno správní řízení a pochybení prokázáno. Podle mluvčího Drážního úřadu v tomto případě nejspíše k zahájení správního řízení dojde, přičemž následně by mohla být za pochybení udělena i pokuta. S ohledem na to, že tramvaj byla v ostravských ulicích jen několik hodin a DP zkušební jízdy následně přerušil, nelze předpokládat, že by výše pokuty měla dosahovat maximální výše.

O vyjádření jsme požádali také ostravský DP. Tisková mluvčí přislíbila, že k tématu vydá dopravce tiskovou zprávu, což v podvečer skutečně udělal. Vyjádření Drážního úřadu i DP publikujeme níže: 

Vyjádření Drážního úřadu: 

PŘI SCHVALOVACÍM PROCESU PRIMÁRNĚ DBÁME NA BEZPEČNOST

Každé nové drážní vozidlo, které je uváděno nejen na český trh, musí projít řádným schvalovacím procesem. Ten ve finále může trvat i řadu měsíců. Platí to jak pro železniční, tak i tramvajová, trolejbusová, speciální vozidla a vozidla lanové dráhy. O potřebě provozovat schválená vozidla hovoří zákon o dráhách. Podle něho lze provozovat pouze takové vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy.

Obdrží-li Drážní úřad žádost o schválení nového typu drážního vozidla, jde o počátek celého procesu, který zpravidla může zabrat až několik měsíců. Délka schvalovacího procesu závisí i na spolupráci žadatele, zda je schopen včas poskytnout k vozidlu všechny relevantní podklady, které jsou nezbytné pro úspěšné schválení. Mezi tyto podklady lze zařadit i splnění všech certifikovaných technických a provozních zkoušek, které se provádějí v Ministerstvem dopravy pověřených zkušebnách. Pokud žadatel všechny potřebné dokumenty nedodá, přeruší se správní řízení a čeká se do doby, než je doplní. Tím se někteří žadatelé sami dostávají do časové tísně.

Jako aktuální příklad lze uvést ostravský dopravní podnik, který žádá o schválení nové tramvaje od firmy Stadler. V tomto konkrétním případě došlo k přerušení jednoho ze správních řízení, neboť není možné na základě dodaných materiálů posoudit celkovou technickou způsobilost vozidla. „Bez kompletních materiálů vozidlo zkušební provoz absolvovat nemůže, zejména kvůli zachování jeho bezpečnosti,“ oznámil ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Zkušební provoz je prvním reálným krokem k ověření, zda všechno funguje jak má. Je povolován většinou na dobu několika měsíců. Posléze se náležitě vyhodnocuje. „Po vyhodnocení zkušebního provozu může žadatel oficiálně požádat o rozhodnutí k řádnému provozu.“ říká Ondřej Fanta, který na úřadu vede sekci provozně-technickou. Zaměstnanci Drážního úřadu se snaží časově zbytečně neprodlužovat schvalování nových vozidel, avšak v procesu vždy postupují plně zodpovědně s důrazem na zachování bezpečného drážního provozu.

VYBRANÉ PODMÍNKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU TRAMVAJE TANGO NF2

▪ Před zahájením zkušebního provozu bude provedena technickobezpečnostní zkouška a bude vystaven průkaz způsobilosti na určené technické zařízení elektrické. Zpráva o vykonání TBZ bude zaslána na Drážní úřad.

▪ Jízdní zkoušky budou prováděny v celkové délce 20 000 km. Jízdní zkoušky v délce 10.000 km budou prováděny bez zátěže, v délce 6.000 km se zátěží odpovídající obsazení vozidla 5 osob/m2 a 4.000 km se zátěží odpovídající obsazení vozidla 8 osob/m2.

▪ Zahájení zkušebního provozu bude oznámeno na Drážní úřad.

▪ Během zkušebního provozu bude veden „Deník zkoušek“.

▪ O průběhu zkušebního provozu bude vyhotovena zpráva a celkové vyhodnocení bude předáno na Drážní úřad nejpozději do 30 dnů od jeho ukončení.

▪ Zkoušky budou ukončeny nejpozději do 30. 11. 2018. Při nedodržení těchto podmínek nesmí být předmětné drážní vozidlo provozováno

Při nedodržení výše uvedených podmínek nesmí být drážní vozidlo provozováno.

Vyjádření DPO:

Není pravda, že tramvaj společnosti Stadler vyjela na trať neoprávněně

Není pravda, že tramvaj společnosti Stadler vyjela na trať neoprávněně. Vyjela v rámci technickobezpečnostní zkoušky, což je podmínka pro zahájení zkušebního provozu a nelze ji provést jinde než přímo na trati. 

„Omlouváme se Drážnímu úřadu za neobratnost ve formulaci naší předchozí tiskové zprávy, jejímž motivem bylo laikům a široké veřejnosti sdělit informaci, že mohou poprvé v ulicích vidět tuto novou tramvaj,“ říká generální ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

„Drážní úřad postupuje velmi vstřícně a profesionálně a naše společnost za tento přístup velmi děkuje, protože Ostravané se na novou tramvaj velmi těší,“ dodává. Oficiální zahájení zkušebního provozu proběhne po obdržení průkazu způsobilosti na určené technické zařízení.


Zjišťovali jsme reakci DÚ na výše uvedené tvrzení. Tiskový mluvčí Drážního úřadu uvedl, že takový postup by byl naprosto nestandardní a neplnil by parametry pro vykonávání technickobezpečnostní zkoušky. Její uskutečnění podléhá určitým bezpečnostním pravidlům a nesmí být prováděno na trati v běžném provozu, neboť účelem technickobezpečnostní zkoušky je právě ověření funkčnosti vozidla, což z logiky věci nelze provádět v běžném provozu (v případě selhání některé z funkcí by například mohlo dojít k nehodě). Tramvaj tedy bez splnění bezpečnostních opatření na trať nesmí. Tvrzení o technickobezpečnostní zkoušce (TBZ) ovšem odporuje zejména skutečnost, že DP Ostrava měl ráno Drážnímu úřadu dle mluvčího Martina Nováka poslat oznámení o zahájení zkušebního provozu, nikoli o provádění TBZ. Právě na základě tohoto oznámení Drážní úřad zasáhl a vydal pokyn s vozidlem zatáhnout zpět do vozovny. Doplňme, že technickobezpečnostní zkoušky se v Ostravě standardně odehrávají v areálu ústředních dílen v Martinově.   

Zeptali jsme se tiskové mluvčí DPO, zda nechtějí zprávu ještě nějak přeformulovat, dostalo se nám však odpovědi, že to není naše starost a že tisková zpráva DPO odpovídá realitě. 

Libor Hinčica

Podobné články